top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów lub kolorystyki.

 2. Zdjęcia sprzedawanych produktów mają charakter jedynie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

 3. Zabawki i akcesoria są autorstwa marki  LULITULISIE.

ZASADY ZAMAWIANIA

 1.  Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja:

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

 • Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

 • Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 • Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 • W przypadku, gdy przed otrzymaniem wiadomości, o której mowa w ust. 5 Klient dokona zapłaty za Towar – Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 • Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

 2. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie od 3 do 28 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

 3. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma DPD.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

 • za pośrednictwem serwisu PayPal i PayU– płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

 2. Koszty dostawy są wskazywane w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz są zróżnicowane dla różnych sposobów płatności.

 3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 • niekompletności przesyłki,

 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia – Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

 • w powyższym przypadku zachęcamy do zapisania  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń zachęcamy do sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

ZWROTY

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać  mailem na adres: kontakt@lulitulisie.pl. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

 2. LULITULISIE rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 25 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, Klienta zostanie poproszoni o uzupełnienie reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji sklep LULITULISIE odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

NEWSLETTER

 1. Podanie swojego adresu mailowego w formularzu na stronie www.lulitulisie.pl w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne.

 2. Podanie adresu wiąże się z wyrażeniem przez Klienta/Użytkownika zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i uslług oferowanych przez Idbrand-Svetr w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 3. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych od LULITULISIE adresy mailowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest IDBRAND-SVETR z siedzibą w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 36a o numerze NIP 7251884744 i  REGON 383941792

 2. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

 3. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych można kontaktować się za pomocą:
  e-mail: kontak@lulitulisie.pl Dane osobowe otrzymaliśmy od użytkowników podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie www.lulitulisie.pl

 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
  witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

 6. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego pośrednictwem wyłącznie Rezerwacji wybranych Produktów, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 7. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
  – zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł korzystać z funkcjonalności, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
  – zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
  – przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  – ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
  – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  – wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  – prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
  – W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 8. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
  – Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
  – Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  – Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
  – inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
  – uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  – uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 9. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług) lub zapisania się do newslettera.

 10. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

 11. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
  – dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  – obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  – niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 12. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

 13. Dane osobowe klientów udostępniamy stronom transakcji, które zawierane są na www.lulituliisie.pl  oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników lulitulisie.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 14. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
  – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  – statystycznych i archiwizacyjnych,
  – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 15. Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 16. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  – przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  – dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
  – żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  – cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu lulitulisie.pl .

 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony, działającej pod adresem www.lulitulisie.pl jest firma  IDBRAND-SVETR o numerze  NIP: 7251884744 i REGON: 383941792 z siedzibą w Łodzi przy ulicy Stefana Jaracza 36a. 

DANE KONTAKTOWE

 1. Adres mailowy: kontakt@lulitulisie.pl

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO I BLOGA LULITULISIE 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w blogu i  forum internetowym na stronie www.lulitulisie.pl (dalej: Forum i Blog).

 2. Administratorem strony www.lulitulisie.com jest Idbrand-Svetr z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 36A, 90-252, NIP: 725-18-84-744, REGON: 383941792.  (dalej: Administrator).

 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 4. Forum blog zostają udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy, poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników oraz zadawania pytań ekspertom. Każdy z użytkowników Forum i Bloga zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

 5. Aby móc korzystać z Forum i Bloga, użytkownik musi mieć skończone 18 lat oraz zarejestrować swoje konto na stronie www.lulitulisie.pl.

 6. Rejestracja na Forum i Blogu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum i Blogu. Każdy użytkownik Forum i Bloga może założyć tylko jedno konto.

 7. Rejestrując się na Forum i Blogu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, którą można znaleźć tu: [Polityka prywatności]

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum i Blogu, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

 9. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum i Blogu, służy do oznaczania jego wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum i Blogu.

 10. Użytkownicy Forum i Bloga publikają komentarze i wpisy na własną odpowiedzialność, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te treści. 

 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników w komentarzach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej oraz propagujących przemoc.

 12. Niedopuszczalne jest także umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, zawierających dane osobowe czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

 13. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników w komentarzach przekazów reklamowych lub marketingowych.

 14. Treści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.

 15. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania niedopuszczalnych treści. Administrator może również przekazać pozostające w ich posiadaniu dane użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 16. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów sprzecznych z regulaminem bez podawania przyczyn takiego działania.

 17. Administrator jest uprawniony do zamknięcia Forum i Bloga oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Forum i Blogu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

 18. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Forum i Bloga winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@lulitulisie.pl

 19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY  EBOOKÓW PDF I PLIKÓW MP3

 

 • 1

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie  pojęć:

 2.     a)      Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub   

                zawodową,

 1.     b)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2.     f)       Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lulitulisie.pl,

 3.     c)      System płatności PAYPAL POLSKA SP Z O O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mazowieckie, Warszawa, Emilii Plater 53

                KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225      

 1.     d)      System płatności Tpay należy do spółki:

                Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

                 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

 1.     g)      Sprzedający - Podmiot odpowiedzialny za sklep internetowy https://lulitulisie.plto IDBRAND-SVETR, ul.Stefana Jaracza, nr 36A

                90-252 LÓDŹ POLSKA, NIP: 7251884744, REGON: 383941792. 

 1.     e)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lulitulisie.pl/regulamin

 

 

 • 2

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży plików cyfrowych w tym  Ebooków PDF i Plików mp3 za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem plw tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących z tym związane

 2. Kupujący może dokonać zakupu  jako gość - bez konieczności założenia konta. 

 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

 4. Każdy nabywany Ebook PDF i Plik mp3 jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Kupującego. 

 5. Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, odpowiednio umożliwiających odczytanie i/lub wydrukowanie plików w formacie PDF oraz Plików w formacie mp3

 

 

 • 3
  Składanie zamówienia na produkt cyfrowy

 1. Aby złożyć  zamówienie  Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 2. a)  Kupujący zaznacza wybrany produkt cyfrowy za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, 

 3. b)  Kupujący przechodzi do widoku koszyka, 

 4. c)  Kupujący wypełnia formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, 

 5. d)  Kupujący wybiera formę płatności, 

 6. e)  Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu
      odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę
      prawa odstąpienia od umowy, 

 7. f)  Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, 

 8. g)  Kupujący naciska przycisk „Zamawiam”. 

 9. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” Kupujący zostanie
  przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Paypal lub Tpay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooków objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. 

 10. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści 

       zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności

 

 

Metody płatności 

W przypadku dokonywania zamówienia na Ebooki PDF i Pliki mp3 dostępną metodą płatności w Sklepie jest płatność on-line za pośrednictwem PayPal lub Tpay. 

 

 

Realizacja zamówienia 

 1. Zakup Ebooka  PDFi Plik mp3 może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności  z góry. 

 2. Zamówienie zawierające Ebook/Ebooki PDF i/lub Plik/Pliki mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności. 

 3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Ebooka PDF i Pliku mp3 w formie pliku cyfrowego. 

 4. W ramach składania zamówienia na zakup Ebooka PDF i Plik mp3 Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia na zakup produktów innych niż cyfrowe. 

 5. Kupujący ma możliwość zamówienia kilku Ebooków PDF i Plików  mp3, w tym kilka sztuk Ebooka PDF i Plików mp3 o danym tytule. 

 6. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata. 

 

 • 6
  Odstąpienie Konsumenta od umowy 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 

 

 • 7
  Zasady korzystania z Ebooków i Plików mp3 

 1. Zakupione i opłacone Ebooki PDF i Pliki mp3 będą dostępne dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Ebooka PDF i Plików mp3 w formie cyfrowej. 

 2. W celu pobrania Ebooka PDF i Pliku mp3 należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym tytule Ebooka. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF lub mp3. 

 3. Plik może zostać zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony. 

 4. Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków PDF i Plików mp# wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: 

  • 1)  rozpowszechniania Ebooków PDF i Plików mp3 lub ich opracowań w całości lub we fragmentach w celu zarobkowym.

  • 2)  zwielokrotniania Ebooków i Plików mp3 w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego
   lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka PDF i Pliku mp3 chyba że przepis powszechnie
   obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie. 

 6. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Ebooków PDF i Plików mp3 jest niedozwolone. 

 

 

Cena 

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej "sztuki" danego Ebooka PDF lub Pliku mp3 jest podana na stronie Sklepu obok tytułu danego produktu. Cena podana w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego wiąże Strony. 

 2. Sprzedawca podaje na stronie Sklepu cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług. 

 

 • 9
  Reklamacje 

 1. W związku ze złożeniem zamówienia na Ebooki PDF lub Pliki mp3 w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: 

1)  Zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, 

2)  W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego
płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Ebook, nie zostanie udostępniona
Kupującemu możliwość jego uruchomienia. 

 

 

 • 10
  Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie  stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego lulitulisie.pl

 

 

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Zapewniamy  prawa przysługujące konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Poniżej przedstawiamy informacje na temat przysługujących konsumentowi praw w związku z dokonaniem zakupów w sklepie internetowym lulitulisie.pl.

 

INFORMACJA O UDZIELONEJ PRZEZ KONSUMENTA ZGODZIE NA DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W OKOLICZNOŚCIACH POWODUJĄCYCH UTRATĘ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Wyrażenie przez kupującego zgody na wysłanie treści cyfrowych w postaci Ebooka i/lub Plików mp3 przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje niniejszym wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażona zgoda oznacza, że Ebooki i/lub Pliki  mp3 są dostępne do pobrania od razu po opłaceniu zamówienia, jednocześnie oznacza to utratę prawa do odstąpienia od umowy, czyli brak możliwości zwrotu Ebooka i/lub Plików mp3.

Zatwierdzenie regulaminu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. 

Poniżej przedstawiamy  prawa konsumenta o  których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

 1. Dane indentyfikacyjne 

Podmiot odpowiedzialny za sklep internetowy https://lulitulisie.pl to IDBRAND-SVETR, ul.Stefana Jaracza, nr 36A  90-252 LÓDŹ POLSKA, NIP: 7251884744, REGON: 383941792. 

 1. Dane do kontaktu 

W każdym momencie możesz skontaktować się z nami, w tym także w sprawach reklamacji, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontak@lulitulisie.pl

 1. Przedmiot świadczenia 

Świadczeniem realizowanym przez sklep Lulitulisie.pl na rzecz konsumenta jest umożliwienie pobrania Ebooka i/lub Plików mp3 do pamięci urządzenia elektronicznego więcej niż raz i na więcej niż jedno urządzenie. Ebook oznakowany jest indywidualnym identyfikatorem.  Pliki mp3 nie są chronione technicznymi środkami ochrony.

 1. Prawo kupującego

 Kupujący ma prawo korzystać z Ebooków i/lub Plików mp3 wyłącznie na własny użytek. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania Ebooków i  Plików mp3  ani ich zwielokrotnienia w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie na to zezwala. 

 1. Cena świadczenia

Konsument zobowiązany jest do uiszczenia ceny stanowiącej sumę cen brutto (tj. wraz z należnym podatkiem) zamówionych Ebooków i/lub Plików mp3 

6.Dodatkowe koszty i i świadczenia obciążające konsumenta 

Sklep nie pobiera dodatkowych opłat ani kaucji lub innych świadczeń. 

 1. Sposób i termin zapłaty 

Konsument płaci za Ebooki i/lub Pliki mp3 za pomocą płatności online.

 1. Sposób i termin spełnienia świadczenia 

Opłacenie zamówienia przez kupującego, a następnie uzyskanie przez sklep Lulitulisie.pl od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności powoduje automatyczne udostępnienie zamówionego Ebooka i/lub Pliku mp3  poprzez przesłanie kupującemu na podany przy składaniu zamówienia adres email. 

 1. Sposób dostarczenia świadczenia

Jest to wiadomość email ,przesłana na podany przy składaniu zamówienia adres, z linkiem umożliwiającym pobranie Ebooka i/lub Pliku mp3.

 1. Jakość Ebooków i Plików mp3 oraz procedura reklamacji 

Sklep dostarcza Ebooki i  Pliki mp3  wolne od wad. Kupującemu służą prawa z rękojmi. Reklamacje dotyczące m.in. uszkodzenia lub braku możliwości uruchomienia Ebooka i/lub Pliku mp3  zgłaszane są za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego. 

 1. Prawo odstąpienia od umowy 

Podczas zawierania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Ebooków i/lub Pliku mp3, sklep zwraca się o wyrażenie zgody przez konsumenta na przekazanie mu Ebooka, Pliku mp3 natychmiast po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia. Wyrażenie takiej zgody na przekazanie Ebooka i/lub Pliku mp3 przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy. 

 1. Okres obowiązywania praw i obowiązków Sklepu i kupującego 

Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania Ebooka,Pliku mp3 przez 72 godziny. 

 1. Funkcjonalność treści cyfrowych.

Ebooki mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w formacie PDF. Pliki mp3 mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w formacie mp3. 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową na drodze postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem Sklepu. 

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page